گزارش فعالیت های ورزشی پردیس کشاورزی
چاپ پست الکترونیک

مدیریت تربیت بدنی اقدام به برگزاری همایش پیاده روی دختران درتاریخ 95/10/15 و مسابقه پرتاب حلقه دختران درتاریخ 95/10/26 در محوطه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی نمود.

همچنین این مدیریت اقدام به برگزاری همایش پیاده روی پسران در تاریخ 95/10/16 و آمادگی جسمانی پسران در تاریخ 95/10/26 در محوطه خوابگاه شهید مطهری نمود.

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه