حضور ارزیابان اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم در دانشگاه رازی
چاپ پست الکترونیک

به گزارش مدیریت تربیت بدنی دانشگاه، ارزیابان اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت ارزیابی عملکرد مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی توسط جناب آقای دکتر قاسمی و سرکار خانم دکتر صالحی پور در روز چهارشنبه 95/10/29 در دانشگاه رازی حضور می یابند.

 

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه