برگزاری مسابقات دو همگانی جشنواره ورزشی درون دانشگاهی – بهار 1397
چاپ پست الکترونیک


مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی در راستای اجرای برنامه مسابقات جشنواره ورزشی درون دانشگاهی  در تاریخ 97/2/9  ساعت 10 صبح  اقدام به برگزاری مسابقه دو همگانی در بین دانشجویان پسر دانشگاه رازی نمود . تعداد 30 نفر از دانشجویان در این مسابقه شرکت نمودند که پس از طی مسافت 2000 متر، پنج نفر برتر تعیین گردید.