برگزاری مسابقات پرتاب و دریافت فریزبی جشنواره ورزشی درون دانشگاهی – بهار 1397
چاپ پست الکترونیک

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی در راستای اجرای برنامه مسابقات جشنواره ورزشی درون دانشگاهی  در تاریخ 97/2/10 ساعت 18 اقدام به برگزاری مسابقه پرتاب و دریافت فریزبی در بین دانشجویان پسر دانشگاه رازی نمود . تعداد 12 تیم از دانشجویان در این مسابقه شرکت نمودند که در پایان سه تیم برتر تعیین گردید.