گزارش برگزاری مسابقات جشنواره ورزشی درون دانشگاهی – بهار 1397
چاپ پست الکترونیک

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی در ادامه برگزاری مسابقات جشنواره ورزشی درون دانشگاهی اقدام به برگزاری مسابقات ورزشی در بین دانشجویان پسر به شرح ذیل نمود .

رشته ورزشی

زمان برگزاری

مکان برگزاری

تعداد شرکت کنندگان

پرتاب پنالتی بسکتبال

سه شنبه (97/2/11)

سالن شماره یک مدیریت تربیت بدنی

20 نفر

آمادگی جسمانی

شنبه

(97/2/15)

سالن شماره یک مدیریت تربیت بدنی

18 نفر

فوتبال دستی

یک شنبه (97/2/16)

اتاق ورزش و تندرستی خوابگاه شهید اشرفی

10 تیم